Κάνε εισφορά

Πράσινη Συμφωνία και Κυκλική Οικονομία

Προκλήσεις

 • Αναγκαία συμμόρφωση με την Πράσινη Συμφωνία: Στόχος για το 2030 η μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
 • Η Ανατολική Μεσόγειος απειλείται ιδιαίτερα από αύξηση της θερμοκρασίας και  την κλιματική αλλαγή. Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν  την υποβάθμιση της ποιότητας τροφίμων, τη διάβρωση των ακτών, της ποιότητας ζωής, του τουρισμό και της ελκυστικότητα της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου. 
 • Παρατηρείται συνεχιζόμενη υπέρμετρη εξάρτηση από το πετρέλαιο, και μικρό μερίδιο παραγωγής ηλεκτρισμού από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) παρά τις σχετικά ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που απολαμβάνει η Κύπρος.
 • Άλλος σημαντικός τομέας που επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον είναι ο κατασκευαστικός τομέας ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει τεράστια έξαρση και λόγω των χρυσών διαβατηρίων (π.χ. πύργοι).
 • Ιδιαίτερα μεγάλη απόκλιση σε σύγκριση με τιθέντες στόχους σε ότι αφορά τον τομέα των μεταφορών: Μικρή διείσδυση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου και αποτυχία δημιουργίας ελκυστικού δικτύου δημόσιων μεταφορών.   
 • Τα νοικοκυριά συνεχίζουν να παράγουν μεγάλο ποσοστό παραγωγής σκουπιδιών, η ανακύκλωση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα ενώ παρουσιάζεται υπερβολική παραγωγή αποβλήτων.
 • Με βάση τα πιο πάνω υπάρχει:
  • Κίνδυνος για αποκλίσεις στην επίτευξη στόχων για το 2030, κυρίως σε ότι αφορά τη διείσδυση ΑΠΕ, διείσδυση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παραγωγή αποβλήτων και ανακύκλωση. 
  • Κίνδυνος για μεγάλη αύξηση προστυμμάτων, λόγω μη επίτευξης των τιθέντων στόχων και αυξημένων τιμών στην αγορά ρύπων – ήδη παρατηρείται σημαντική αυξητική τάση στην διεθνή τιμή των ρύπων (European Trading System).
  • Κίνδυνος μη απορρόφησης σημαντικού ποσοστού (37% συνολικών δαπανών) των γενναιόδωρων κονδυλίων για την πράσινη μετάβαση από το «ΕΕ – Νέα Γενιά». Το θέμα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα στα πλαίσια της συμφωνηθέντας πρωτοβουλίας «ΕΕ - Νέα Γενιά».
  • Κίνδυνος για δυσμενείς αξιολογήσεις από διεθνείς οργανισμούς, που μελλοντικά θα λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση – δυσμενείς επιπτώσεις σε περίπτωση που κριθεί ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει κινδύνους σε ότι αφορά την κλιματική αλλαγή.

Πρόταση 1
Νομοθετικά μέτρα για ενίσχυση θεμάτων της κλιματικής αλλαγής και της κυκλικής οικονομίας

 • Ενδυνάμωση μηχανισμού αξιολόγησης και δεσμευτικότητας περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεγάλων έργων.
 • Αδειοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Ενίσχυση μηχανισμού πιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
 • Δημιουργία / ενίσχυση μηχανισμού πιστοποίησης κυκλικών επιχειρήσεων. 
 • Καθολική εφαρμογή από όλες τις τοπικές αρχές του συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής του οργανικού ρεύματος των δημοτικών αποβλήτων και του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» (ΠΟΠ).
 • Ρύθμιση της εκμετάλλευσης αγοράς ηλεκτρισμού από ΑΠΕ.

Πρόταση 2
Απόκτηση ενεργειακής αυτάρκειας

 • Επανεξέταση του στρατηγικού σχεδιασμού και αξιολόγησης της δυνατότητας πιο ταχείας διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με τη βοήθεια ξένων εμπειρογνωμόνων για μετάβαση σε μια οικονομία που να βασίζεται 100% στις ΑΠΕ.
 • Άμεση αξιοποίηση του ΦΑ.Επιδότηση των ΑΠΕ με τρόπο που να αγγίζουν στον απλό πολίτη π.χ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτως κριτηρίων για όλες τις οικίες.
 • Αυξημένη επιδότηση για απόσυρση παλιών ρυπογόνων αυτοκινήτων, με αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, περιλαμβανομένων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε καλή κατάσταση,  με στόχο να αυξηθεί ουσιαστικά  η διείσδυση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.Άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού. 

Πρόταση 3
Δημόσιος Τομέας

 • Παροχή περισσότερων λύσεων κυκλικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα στα έργα του δημόσιου τομέα για τις κατασκευές, την ενέργεια και τις υποδομές, καθώς και στις προμήθειες υπηρεσιών.
 • Αναγκαστική εφαρμογή ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής για την προμήθεια προϊόντων με επιπρόσθετη βαρύτητα στο Τέλος Ωφέλιμης Ζωής (διάθεση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση).
 • Στέγαση μελλοντικών δημόσιων υπηρεσιών μόνο σε πράσινα κτήριαΚαθορισμός και παρακολούθηση μετρήσιμων στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογή κυκλικής οικονομίας για κάθε υπουργείο / δημόσια υπηρεσία και επεξεργασία σχεδίου δράσης για επίτευξη των στόχων.

Πρόταση 4
Κατασκευαστικός τομέας ενίσχυση Πράσινων Κτηρίων

 • Εφαρμογή αυστηρών ενεργειακών προτύπων και ενεργειακή πιστοποίηση με βάση διεθνή πρότυπα και μετάβαση σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (για νέα κτίρια).
 • Αμεσα και περισσότερα κίνητρα στην ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιότερων κτηρίωνΕισαγωγή πράσινης ετικέτας (ecolabel) για περιβαλλοντική πιστοποίηση (περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά οφέλη).
 • Κίνητρα για εισαγωγή του θεσμού “πράσινης υπερτίμησης” (green premium) και (brown discount).

Πρόταση 5
Φορολογικά κίνητρα για μετάβαση στο κυκλικό μοντέλο

 • Φορολογικό πλαίσιο κυκλικής οικονομίας που θα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό φόρων πρώτων υλών, φορολογικών ελαφρύνσεων για δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης και επισκευής και φόρου, ιεραρχίας αποβλήτων στο τέλος της ζωής των προϊόντων.
 • Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για δραστηριότητες επισκευής και επαναχρησιμοποίησης προϊόντωνΠολιτικές αρωγής για επιχειρήσεις επισκευών.
 • Φορολογικά κίνητρα για ενθάρρυνση δημιουργίας και προσέλκυση διεθνών επενδυτικών ταμείων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πράσινης και κυκλικής οικονομίας.
 • Κίνητρα ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της συνεργατικότητας και της κοινωνικής οικονομίας σε τομείς επαναχρησιμοποίησης πόρων και υλικών (eco-industrial clusters, patent pools).
 • Κίνητρα για χρήση καθαρής ενέργειας από διάφορες ΜΜΕ για την παρασκευή προϊόντων.

Πρόταση 6
Πράσινη φορολογία

Επεξεργασία πρότασης για πράσινη φορολογία, που να προωθηθεί με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο.

 • Φορολογία για ανέγερση νέων σπιτιών βάσει εμβαδού.Φορολογία  νερού για αρδευτικούς και υδρευτικούς σκοπούς, την παραγωγή αποβλήτων καθώς και οχημάτων που ρυπαίνουν το περιβάλλον. 
 • Φορολογικά κίνητρα για δημιουργία κάθετου κήπου ή πράσινου δώματος.
 • Νέος θεσμός χρηματοδότησης έργων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει ως ανάδοχος έργου και χορηγός έναντι φορολογικών κινήτρων.

Πρόταση 7
Πράσινες θέσεις εργασίας

Φορολογικά κίνητρα για πράσινες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις.


Πρόταση 8
Συμμετοχή οικονομικών φορέων σε δημόσιους διαγωνισμούς

Διαμόρφωση ελάχιστων απαιτήσεων που θα πρέπει να ικανοποιεί ένας οικονομικός φορέας - κριτήρια θα περιλαμβάνουν τη χρήση ΑΠΕ, τη χρήση ανανεώσιμων υλικών, το δικαίωμα ανταλλαγής φθαρμένων αγαθών, την υποχρέωση ανακύκλωσης.


Πρόταση 9
Υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας

 • Ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής σε θέματα πράσινης οικονομίας και περιβάλλοντος και ενθάρρυνση συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα  στην ΕΕ  με έμφαση σε θέματα πρακτικών εφαρμογών στον τομέα των ΑΠΕ.
 • Εφαρμογή της Στρατηγικής Ανοιχτής Καινοτομίας που συνδέει την έρευνα, τη βιομηχανία και άλλους φορείς του κλάδου σε θέματα κυκλικής οικονομίας και των βιο-καυσίμων.
 • Αύξηση κονδυλίων για δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας που προωθούν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Μοίρασε στο Twitter
Μοίρασε στο Facebook
Στείλε μέσω LinkedIn
Στείλε μέσω Email

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

#11 Ένα σύγχρονο αγρόκτημα
Ενίσχυση της αειφόρας παραγωγής και της καινοτομίας
#12 Για το περιβάλλον που μας αξίζει
Το ατομικό δικαίωμα στο Περιβάλλον και η υποχρέωση του Κράτους για την λήψη μέτρων προστασίας του Περιβάλλοντος
#13 Άμεση αξιοποίηση φυσικού αερίου
Κοιτάσματα Φυσικού Αερίου Έχει 11 χρόνια που ανακαλύφθηκε το κοίτασμα Αφροδίτη με σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου (υπολογίζεται στα 4.1 TCF). Ακόμη δεν έχει γίνει επιβεβαιωτική γεώτρηση από τη διαχειρίστρια εταιρεία [...]
Επιστροφή
Load more
Γιώργος Κολοκασίδης
Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προεδρικές Εκλογές 2023
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
Επικοινωνία
8000 8900
+357 8000 8900 (από εξωτερικό)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
© 2022 Georghios Colocassides
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram