Κάνε εισφορά

Ανάπτυξη & Ευημερία

Τα προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές σε θέματα οικονομίας εδράζονται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες:

 1. την αναδιάρθρωση κρίσιμων θεσμών και τομέων της οικονομίας
 2. τον τεχνολογικό και θεσμικό εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης
 3. την χρηματοδότηση των πιο πάνω με την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ και την πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 1,4 δις ευρώ.

Η ανάπτυξη της οικονομίας και η ευημερία όλων των πολιτών πρέπει να γίνει σε ένα περιβάλλον ευνομούμενο, με την προστασία της κοινωνικής συνοχής όπου η διαφθορά και η αδιαφάνεια δεν έχουν ρόλο, το Κράτος είναι σύγχρονο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των καιρών και το φυσικό περιβάλλον και η υγεία και ασφάλεια των πολιτών διαφυλάσσονται.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ (ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 • δημιουργία συνθηκών αυτάρκειας σε στρατηγικά προϊόντα όπως σιτηρά, φρούτα, ζωοτροφές
 • καταπολέμηση παράνομου εμπορίου γεωργικών προϊόντων και φυτοφαρμάκων από τα κατεχόμενα μέσω πληρέστερων ελέγχων στα οδοφράγματα
 • χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων για νέες αγροτικές οικογένειες με σκοπό τον περιορισμό της αστυφιλίας και ενίσχυσης της υπαίθρου
 • κίνητρα για νεοφυείς επιχειρήσεις στην ύπαιθρο
 • ίδρυση γεωργικών σχολών στα πρότυπα του Δασικού Κολλεγίου
 • άλλα σχέδια ανάπτυξης της υπαίθρου συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης αγροτών
 • ενθάρρυνση για δημιουργία Συνεργατικών Διάθεσης γεωργικών προϊόντων για μείωση του ρόλου των μεσαζόντων
 • στήριξη της προσπάθειας για Νέο Συνεργατισμό στα πρότυπα του επιτυχημένου Γερμανικού μοντέλου χωρίς κομματικές παρεμβάσεις, κερδοσκοπικά κίνητρα και διαφθορά.
 • πλήρης και δωρεάν διαδικτυακή κάλυψη της υπαίθρου
 • δημιουργία Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων βάση του πλαισίου που ήδη παρέχει η ΕΕ (promotional banks) 

Β. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • Άμεση έναρξη κατασκευής σταθμού αποϋγροποίησης για χρήση Φ.Α. αντί  πετρελαίου
  • Στήριξη αγωγού EASTMED ή κατασκευή σταθμού υγροποίησης
  • Επιδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τρόπο που να αγγίζουν τον απλό πολίτη π.χ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτως κριτηρίων για όλες τις οικίες και επιχειρήσεις.
  • Επιτάχυνση της αξιοποίησης των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Αφροδίτη.
  • Πρόγραμμα μηδενικών ρύπων σε δημόσια κτίρια και μεγάλες επιχειρήσεις
  • Φορολογική μεταρρύθμιση για που να επιβαρύνει  τις ρυπογόνες δραστηριότητες και να προσφέρει στοχευμένα αντισταθμιστικά μέτρα στις ευάλωτες ομάδες.
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  • Επιχορήγηση ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων.
  • Κατασκευή επαρκών σημείων ηλεκτροδότησης για ιδιωτικά αυτοκίνητα.
  • Βελτίωση των σταθμών και του δικτύου λεωφορείων.
  • Πώληση εισιτηρίων σε περίπτερα και επιχορηγημένα εισιτήρια σε ειδικές ομάδες πολιτών
  • Χρήση μικρότερων ηλεκτρικών λεωφορείων.
  • Ανάπτυξη δικτύων ποδηλατοδρόμων.
 • ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός ολόκληρης της κρατικής μηχανής.
  • Εξάλειψη της γραφειοκρατίας και ευθυνοφοβίας στο δημόσιο και ημικρατικό τομέα, βελτίωση διαχείρισης και συστήματος αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού
  • Προώθηση της εναλλαξιμότητας και μετάταξης υπαλλήλων
  • Αύξηση της παραγωγικότητας και ψηφιοποίηση νευραλγικών υπηρεσιών (Έφορος Εταιρειών, Κτηματολόγιο, Πολεοδομία, Δημαρχεία,  Δικαστήρια, Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κλπ).
  • Βελτίωση στην εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της ηλεκτρονικής σύνδεσης των κρατικών αρχείων για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών.
  • Επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης με την προώθηση νομοσχεδίων και μέτρων που έχουν άμεση σχέση με την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης (πχ νομοσχέδιο για την δημιουργία εμπορικού δικαστηρίου, την ενίσχυση της ομάδας δικαστών που ασχολούνται με τις καθυστερημένες υποθέσεις κλπ) ώστε ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης σε πρώτο βαθμό να μειωθεί στον ένα χρόνο.
  • Απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών οικοδομής και πολεοδομικών αδειών με την ενοποίηση των αδειών.
 • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
  • Υποχρεωτική ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση χρήσιμων υλικών από βιομηχανίες και επιχειρήσεις.
  • Οικιακά σκύβαλα με χρέωση αναλόγως βάρους και πίστωση για ανακύκλωση.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Απλοποίηση διαδικασίας πλαισίου αφερεγγυότητας για πρώτη κατοικία.
 • Μέτρα προστασίας μικρής επαγγελματικής στέγης.
 • Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου «Εταιρικού Εξεταστή» για να μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία
 • Επικαιροποίηση του επιπέδου των Λογικών Εξόδων Διαβίωσης που ισχύουν στη διαδικασία  εξέτασης της δυνατότητας του χρεώστη για αποπληρωμή τραπεζικών οφειλών.
 • Έλεγχος για καταχρηστικές ρήτρες τραπεζικών συμβολαίων με τη σύσταση Αρχής Οικονομικής Συμπεριφοράς η οποία θα εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές  προς πιστωτικά ιδρύματα για ρήτρες που περιλαμβάνονται σε συμβόλαια δανεισμού και με εξουσίες ελέγχου και ακύρωσης καταχρηστικών ρητρών σε υφιστάμενα τραπεζικά συμβόλαια αυτεπάγγελτα ή και με αίτηση οφειλέτη και σε κάθε περίπτωση πριν από την προώθηση μέτρων εκτέλεσης κατά του οφειλέτη.   
 • Ειδικά μέτρα για ΜΕΔ και προστασία πρώτης κατοικίας ευάλωτων ομάδων και αποθαρρυντικά μέτρα για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
 • Στελέχωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδιας εποπτικής αρχής σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΣΜΑ).
 • Προώθηση της Κύπρου ως προορισμό για εγγραφή και διαχείριση επενδυτικών Ταμείων (Funds) με επίσπευση του χρόνου αδειοδότησης και περιορισμό στη γραφειοκρατία στα πρότυπα ανταγωνιστικών επιχειρηματικών κέντρων.

Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

 1. Βελτίωση της εικόνας της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου με στόχο την προσέλκυση ξένων εταιρειών και επενδυτών,
  • με την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος  π.χ. κατάργηση εισφορών ΓεΣΥ σε επενδυτικά εισοδήματα ατόμων που δεν είναι δικαιούχοι (μη κάτοικοι) στο ΓΕΣΥ και απλοποίηση της Έκτακτης Αμυντικής εισφοράς.
  • με την απλοποίηση των υποχρεώσεων των εργοδοτών για να πετύχουμε μείωση κόστους συμμόρφωσης και μεγαλύτερη συμμόρφωση π.χ. απλοποίηση ΓεΣΥ για να είναι πρακτικός ο υπολογισμός της υποχρέωσης και συνεργασία Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τμήματος Φορολογίας για εργοδότες – One stop shop με μία δήλωση και μία πληρωμή.
 2. Παροχή φορολογικών κίνητρων σε  επιχειρήσεις που
  • δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας
  • εισάγουν τεχνολογία που μειώνει τους ρύπους
  • βρίσκονται σε στοχευμένους τομείς της οικονομίας με την παροχή απόσβεσης κεφαλαιουχικών δαπανών μέχρι και 100%
  • δημιουργούν κεφάλαιο για επενδύσεις μέσω κατακράτησης κερδών με στόχο την αποφυγή του υπερδανεισμού των εταιρειών.
 3. Επιτάχυνση επιστροφής συμψηφισμού ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.
 4. Φορολογικά κίνητρα για nomads (εξ αποστάσεως εργασία) με χαμηλούς συντελεστές Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εργασία εξ αποστάσεως.
 5. Μείωση στα φορολογικά βάρη σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, ιδιαίτερα της γεωργίας.

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Ενίσχυση των επενδυτικών (αντί των καταναλωτικών) δαπανών του κράτους.
 • Μείωση του δημοσίου χρέους με ταυτόχρονη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του.
 • Αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας με σκοπό την ανάπτυξη π.χ. μίσθωση αδρανούς κυβερνητικής γης.
 • Στελέχωση κυβερνητικών υπηρεσιών που συνεισφέρουν στα δημόσια έσοδα, ιδιαίτερα Τμήματος Φορολογίας, Τελωνείο, Αρχή Αδειών Κτηματολόγιο κ.λ.π.

Ζ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

 • Εγκαθίδρυση του θεσμού του λειτουργού εξυπηρέτησης σε όλες τις υπηρεσίες του κράτους και στη τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους από άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης.
 • Αύξηση της κοινωνικής σύνταξης και της κατώτατης σύνταξης.
 • Η οικογένεια, και ιδιαίτερα το τρίτο παιδί ως παράγοντας αύξησης του πληθυσμού να τύχει πολλαπλής στήριξης.
 • Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων για να στηρίξει κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
 • Οργανωμένη διεύρυνση του εθελοντισμού (π.χ. πρωτοβουλιών όπως τα Κοινωνικά Παντοπωλεία) για να καλύψει όλη την κοινωνία των πολιτών.
Μοίρασε στο Twitter
Μοίρασε στο Facebook
Στείλε μέσω LinkedIn
Στείλε μέσω Email

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

#7 Ισχυρή Άμυνα, ασφαλής Κύπρος
Οι θέσεις μου για την άμυνα Η Κύπρος τελεί υπό κατοχή και συνεχή απειλή από την Τουρκία. Η αναθεωρητική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας τόσο στην Κύπρο όσο και στον ελλαδικό [...]
#8 Πρωτοπορία σε έρευνα & καινοτομία
Επιδόσεις Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου Προκλήσεις Οι επιδόσεις της Κύπρου στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και κατατάσσεται στην κατηγορία των [...]
#9 Ίσες ευκαιρίες για τους νέους μας
Οι θέσεις μου για τη νεολαία Η ευημερία της νεολαίας αποτελεί κεντρικό κεφάλαιο του προγράμματος διακυβέρνησής μας. Χωρίς ευημερούσα νεολαία, η κοινωνία δεν μπορεί να αναπτύξει στοιχεία ανανέωσης και διάρκειας, [...]
Επιστροφή
Load more
Γιώργος Κολοκασίδης
Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προεδρικές Εκλογές 2023
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
Επικοινωνία
8000 8900
+357 8000 8900 (από εξωτερικό)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
© 2022 Georghios Colocassides
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram