Κάνε εισφορά

Ένα σύγχρονο αγρόκτημα

Ένα σύγχρονο αγρόκτημα - Ενίσχυση της αειφόρας παραγωγής και της καινοτομίας

Προκλήσεις

Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι μας αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανή τη διατροφική μας αλυσίδα παρά τις συνεχείς δυσκολίες.

Το υπερβολικό κόστος παραγωγής, η έλλειψη χρηματοδότησης και πρόσβασης στις διεθνείς αγορές είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι επιπτώσεις του καιρού, η μεταβλητότητα του κλίματος και η κλιματική αλλαγή είναι θεμελιώδεις για να διατηρηθούν επαρκή πρότυπα παραγωγής και να ενισχυθεί η βιώσιμη γεωργία.

Εφαρμογή της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο πιάτο» που αποτελεί μέρος της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών στις υπερβάσεις των μέγιστων επιτρεπτών ορίων. Περίπου στα μισά τρόφιμα που αναλύονται ανιχνεύονται υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ενώ πολλά δείγματα χαρακτηρίζονται από πολυφαρμακία.  

Η Κύπρος είναι νησί και ως τέτοιο δεν έχει σύνορα με καμιά φιλική χώρα. Στην περίπτωση θαλάσσιου αποκλεισμού μας (βλ. Κυπριακό) ο στόχος μας για επάρκεια τροφίμων και νερού είναι επιτακτικές. Οι τελευταίες κρίσεις, λόγω της πανδημίας και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, επαναφέρουν το ερώτημα της αυτάρκειας στα τρόφιμα.

Ατενίζοντας το μέλλον η Κοινωνία των αγροτών μας χρειάζεται ένα όραμα για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές που θα στηρίζεται στην αξιολόγηση του διεθνούς, του Ευρωπαϊκού και του εσωτερικού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.


Πρόταση 1
Ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα για διασφάλιση διατροφικής αυτάρκειας

 • Ανασυγκρότηση της κυπριακής υπαίθρου για μεγέθυνση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με στόχο η Κύπρος να αποκτήσει ικανοποιητική αυτάρκεια. Με δεδομένο ότι οι κρίσεις πάντα δημιουργούν ευκαιρίες, υπάρχουν περιθώρια διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για διατροφική αυτάρκεια.
 • Αξιοποίηση το ταχύτερο δυνατόν των ανενεργών πόρων, εγκαταστάσεων, υποδομών, κρατικών και εκκλησιαστικών και άλλης χαλίτικης γης, που παραμένουν ανεκμετάλλευτες

Πρόταση 2
Επιτελικός ρόλος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Επιτελικός ρόλος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και θέτουμε τις Κτηνιατρικές, γεωπονικές, και άλλες Υπηρεσίες στην υπηρεσία των αγροτών, κτηνοτρόφων και ψαράδων με ουσιαστική τους στήριξης και όχι απλά καταγραφή και μέτρηση επιδόσεων.


Πρόταση 3
Διευκόλυνση των παραγωγών και συνεταιρισμών παραγωγών για να διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στην λιανική αγορά μέσα από τις λαϊκές αγορές

Αναβάθμιση και ευαισθητοποίηση του θεσμού της λαϊκής αγοράς με τα προϊόντα του τόπου μας για αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Δημιουργία «Αγροτικών Νησίδων» σε όλες τις πόλεις για προώθηση των προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές και όχι μέσω μεσαζόντων.


Πρόταση 4
Αποδοτική χρήση του ανακυκλωμένου νερού

Προώθηση της αποδοτικής χρήσης του ανακυκλωμένου νερού στην γεωργία με έμφαση στην καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών για παραγωγή χορτομάζας για αιγοπρόβατα ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις για παραγωγή χαλουμιού σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο.


Πρόταση 5
Αναγεννητική γεωργία

 • Προώθηση και ενίσχυση της αναγεννητικής γεωργίας για εξυγίανση του εδάφους ώστε να οδηγεί σε παραγωγικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης, κατάρτισης και help-desks για γεωργούς και αγρότες για εφαρμογή αναγεννητικής γεωργίας.

Πρόταση 6
Ενίσχυση επιχειρηματικών ευκαιριών στον γεωργικό τομέα που δημιουργούνται από την ανάγκη για συμμόρφωση με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας

 • Την επανασύσταση νέων συνεργατικών σχημάτων όπως και στο παρελθόν, νέες μορφές επιχειρήσεων (π.χ. συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, start-ups).
 • Εφαρμογή Νέου θεσμού χρηματοδότησης περιβαλλοντικών μικρών κλίμακας έργων (micro projects) όπου ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει ως ανάδοχος και χορηγός με φορολογικά κίνητρα.

Πρόταση 7
Στήριξη των νέων για ενασχόληση στον Γεωργικό/ Αγροτικό τομέα

 • Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης με βάση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών επιμόρφωσης ώστε να γίνουν σύγχρονοι αγρότες βασιζόμενοι σε σωστές, σύγχρονες επιχειρηματικές τεχνικές και προσφορά ουσιαστικής οικονομικής στήριξης των νεοεισερχόμενων στον τομέα.
 • Κίνητρα για
  • Στήριξη start-ups σε τομείς που αφορούν στην ευφυή διαχείριση της υπαίθρου και στην ευφυή γεωργία.
  • Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που παράγουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.
  • Χρήση νέων τεχνολογιών όπως τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας για ευφυή διαχείριση καλλιεργειών.
  • Δημιουργία βελτιωμένων «Κλιματικών Ζωνών» για την Κύπρο, όπου λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες, την διαθεσιμότητα νερού άρδευσης και την ποιότητα του εδάφους, να δίδονται συστάσεις σε νέους γεωργούς για το είδος της καλλιέργειας που μπορούν να καλλιεργήσουν μειώνοντας το ρίσκο και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς ώστε οι εκμεταλλεύσεις τους να είναι βιώσιμες.

Πρόταση 8
Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη βιολογική γεωργία  

Ενίσχυση προγραμμάτων χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία στα τρόφιμα, στη βιο-οικονομία, στους φυσικούς πόρους, στη γεωργία, στο περιβάλλον, καθώς και στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών που έχουν στόχο την μείωση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και αύξηση της βιολογικής γεωργίας στην Κύπρο.


Πρόταση 9
Αναζωογόνηση της υπαίθρου και η ουσιαστική καταπολέμηση της αστυφιλίας

Χωρίς τις αναγκαίες υποδομές δεν μπορεί να στηριχτεί η ύπαιθρος και οι ορεινές περιοχές.

 • Κίνητρα σε υποδομές κλειδιά για μια βιώσιμη ύπαιθρο όπως, προσέλκυση ιατρών και κυρίως παιδιάτρων στην ύπαιθρο, δημιουργία παιδοκομικών σταθμών, χώρων διασκέδασης των νέων, βιοτεχνιών, βελτίωση του οδικού δικτύου, κτλ.,  δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο και δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες για να μπορούν με άνεση να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο.
 • Κίνητρα για επενδύσεις για ίδρυση και εγκαθίδρυση εξειδικευμένων Σχολών ή/και παραρτήματα Πανεπιστημιακών Σχολών, Κολλεγίων που θα συνδέεται με την κάθοδο φοιτητόκοσμου.

Πρόταση 10
Ιχνηλασιμότητα προέλευσης και ταυτότητας τροφίμων

Κίνητρα για αξιοποίηση  αποκεντρωμένων τεχνολογιών (blockchain) για σκοπούς διαφάνειας όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων - πιστοποίηση της προέλευσης και βελτίωσης της αξιοπιστίας μιας επωνυμίας (label).

Η ιχνηλασιμότητα τροφίμων ενισχύει επίσης την ικανότητα να εντοπίζονται γρήγορα πιθανές πηγές μόλυνσης για την αποτελεσματική πρόληψη, περιορισμό ή αποκατάσταση εστιών.


Μοίρασε στο Twitter
Μοίρασε στο Facebook
Στείλε μέσω LinkedIn
Στείλε μέσω Email

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

#12 Για το περιβάλλον που μας αξίζει
Το ατομικό δικαίωμα στο Περιβάλλον και η υποχρέωση του Κράτους για την λήψη μέτρων προστασίας του Περιβάλλοντος
#13 Άμεση αξιοποίηση φυσικού αερίου
Κοιτάσματα Φυσικού Αερίου Έχει 11 χρόνια που ανακαλύφθηκε το κοίτασμα Αφροδίτη με σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου (υπολογίζεται στα 4.1 TCF). Ακόμη δεν έχει γίνει επιβεβαιωτική γεώτρηση από τη διαχειρίστρια εταιρεία [...]
#14 Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη
Προκλήσεις Η κρίση του COVID-19 και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - Νέες τάσεις παίρνουν μορφή Αβεβαιότητα λόγω COVID-19 Αβεβαιότητα λόγω Ουκρανικού Συνθήκες και οι όροι απασχόλησης στην τουριστική βιομηχανία: εκτενή [...]
Επιστροφή
Load more
Γιώργος Κολοκασίδης
Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προεδρικές Εκλογές 2023
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
Επικοινωνία
8000 8900
+357 8000 8900 (από εξωτερικό)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
© 2022 Georghios Colocassides
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram